jun, 2013

Què es diu del nostre centre per la xarxa?

En un centre educatiu és molt important saber comunicar i rebre impressions. La comunicació entre famílies, docents, alumnes, personal no docent, empreses, organismes locals, etc. és imprescindible i per tant cada centre hauria de tenir un pla de comunicació per tenir clar com es gestiona.
A part, també és important que un centre estigui al dia del que es diu a la xarxa sobre ell. Cada cop més alumnes i famílies participen en xarxes social. També organismes locals i d’altres institucions anomenen les activitats que un centre realitza. Totes aquests informacions poden ser descriptives o poden ser d’opinió, tan positives com negatives. Estar al corrent crec que és fonamental.

(més…)

Usuaris específics per a càrrecs de l’institut

A l’hora d’organitzar un centre, és important que cada professor tingui el seu correu personalitzat. Per exemple, nomprofessor@nominstitut.cat.
A part d’un correu per cada professor, també em sembla força útil crear correus per als càrrecs. Si el centre disposa d’un domini propi i utilitza el Google apps for education, és una bona idea que cada càrrec tingui assignat un correu amb un nom genèric. Així per exemple tindrem correus com direccio@nominstitut.cat, coordinacioeso@nominstitut.cat, capestudis@nominstitut.cat, etc.

(més…)

Planificació estratègica de les tecnologies

Fa uns dies veia una entrevista que li feien al Jaume Albaigès, assessor tecnològic especialitzat en organitzacions no lucratives i creador del blog tecnolongia.org.
L’entrevista no parla del món educatiu, però em sembla que igual que molts dels articles que hi té al blog, és força extrapolable. Als centres educatius, les TIC estan impulsades amb una visió estratègica? Es fa una valoració de l’impacte de l’ús d’aquestes TIC?

Organitzant el Google Drive

En el centre on sóc, ja fa més de tres anys que treballem amb el Google Drive. De fet, vam començar amb Google Docs i després vam passar a Google Drive. Aquest canvi de Docs a Drive que hauria de resultar relativament senzill, continua portant força problemes a molts professors. El fet que aparegui la meva unitat i el desconeixement de l’aplicació de sincronització de Google Drive, fa que els documents distin força d’estar ben endreçats. Demanar que es trobi un document que es va compartir fa més de dos mesos és un problema, ja que només molts només l’acaben trobant utilitzant l’eina de cerca. Segons el meu parer, aquesta eina hauria de ser la darrera opció, no la més habitual.

Rúbriques amb el nou format de Google Forms

Fa pocs dies que ha arribat el nou format de Google Forms al Google apps for education. Aquest nou format presenta força millores, però la que em sembla més important és la separació de formulari i respostes. Fins ara, un formulari i les seves respostes anaven totalment lligades, eren un sol fitxer. Això tenia l’inconvenient que per reutilitzar un formulari havíem d’eliminar totes les respostes prèviament (o haver tingut la previsió de desar-ne una còpia sense respostes prèviament).

(més…)